Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky pre zásielkový obchod

PROCTYCLEAN® GmbH
Kaiserstraße 89/3/2
1070 Vienna, Austria

office@proctyclean.net / www.proctyclean.net

stav ku: 01.08.2020

Obsah

Preambula

§1 Rozsah pôsobnosti

§2 Prezentácia a dodávka produktu

§3 Uzatvorenie zmluvy, objednávky

§4 Platobné podmienky

§5 Záruka, ručenie, ceny

§6 Podmienky dodania, vyrovnanie, výhrada vlastníctva

§7 Právo na odvolanie

§8 Predčasné uplynutie práva na odstúpenie od zmluvy

§9 Doručenie

§10 Platba

§11 Všeobecné informácie

§ 12 Miesto súdnej príslušnosti a záverečné ustanovenia

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky predstavujú právne záväznú zmluvu. Táto zmluva sa uzatvára medzi vami (ďalej aj "zákazník") a spoločnosťou PROCTYCLEAN® GmbH, Kaiserstraße 89/3/2, 1070 Viedeň, (ďalej aj "my", "nás"), akonáhle využijete naše služby. Preto si pozorne prečítajte naše zmluvné podmienky. Ak s nimi nesúhlasíte, nepoužívajte naše služby.

Zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s používaním našej webovej stránky je opísané v našich zásadách ochrany osobných údajov. Vezmite to prosím na vedomie.

Zodpovednosť za správne používanie našich výrobkov nesiete vy a ich správne používanie môžeme len opísať, ale nie kontrolovať či zaručiť. Na zadanie objednávky musíte mať minimálne 18 rokov.

Existuje možnosť, že niektoré spôsoby použitia našich produktov nebudú pre vás osobne vhodné. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vášho zdravia v súvislosti s našimi výrobkami a/alebo chcete požiadať o vhodnú radu, výslovne vám odporúčame vyhľadať odbornú lekársku pomoc (napríklad u svojho rodinného lekára). Výslovne zdôrazňujeme, že naše výrobky nie sú zdravotnícke výrobky a služby. Ďalšie informácie nájdete v § 11 Všeobecné informácie.

O možných nežiaducich účinkoch sa informujte v návode na použitie, u vášho lekára alebo lekárnika.

§1 Rozsah pôsobnosti

(1) Na všetky obchodné vzťahy sa vzťahujú výlučne tieto Všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v čase objednávky. Uplatňuje sa rakúske právo s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

(2) Tieto VOP sa vzťahujú na obchodné transakcie medzi spoločnosťou PROCTYCLEAN® GmbH a koncovými spotrebiteľmi. Predajcom odporúčame, aby sa obrátili priamo na pána Bernharda Mossa a uzavreli distribučnú zmluvu. Distribúcia bez povolenia porušuje práva priemyselného vlastníctva a bude mať za následok právne konanie.

§2 Prezentácia a dodávka produktu

(1) Spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť alebo nahradiť produkty prezentované na webovej stránke. Okrem toho má spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH právo predávať prezentovaný tovar len v objeme zodpovedajúcom potrebám domácností.

(2) Informácie o čase dodania v § 6 ods. 4 sa chápu ako predpokladané informácie bez záruky. Dodávka sa uskutočňuje prenosom zo skladu na vami uvedenú adresu, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné.

§3 Uzatvorenie zmluvy, objednávky

(1) Naše ponuky sú určené fyzickým osobám s bydliskom v Rakúsku, EÚ a iných zahraničných krajinách alebo právnickým osobám so sídlom v Rakúsku alebo EÚ.

(2) Prezentácia tovaru nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväznú výzvu zákazníkovi na uskutočnenie záväznej objednávky. Objednávku je možné uskutočniť telefonicky, listom, faxom, e-mailom alebo v internetovom obchode vložením požadovaného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a odoslaním tovaru vloženého do nákupného košíka (kliknite na tlačidlo "K OBJEDNÁVKE"). Objednaním požadovaného tovaru zákazník predkladá záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Okamžité potvrdenie prijatia objednávky e-mailom (potvrdenie objednávky) neznamená prijatie ponuky.

(3) Účinná zmluva je uzavretá až po prijatí ponuky výzvou na zaplatenie po odoslaní objednávky, písomným potvrdením objednávky alebo dodaním tovaru.

(4) Upozorňujeme, že chyby pri zadávaní údajov je možné opraviť pred odoslaním objednávky pomocou technických prostriedkov uvedených v internetovom obchode a bežných funkcií klávesnice/myši. Proces môžete zrušiť aj zatvorením okna prehliadača. Po odoslaní záväznej ponuky (kliknutím na tlačidlo "K ODOSLAŤ") už nie je možné opraviť chyby v zadaní.

§4 Platobné podmienky

Zákazník má možnosť určiť spôsob platby pre každú objednávku. K dispozícii sú tieto alternatívy:

Bankový prevod SOFORT

Platba sa uskutočňuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Sofort GmbH. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na službu SOFORT Überweisung a dostanete pokyn na vykonanie platby prostredníctvom vášho účtu elektronického bankovníctva (PIN/TAN). Platba bude vykonaná a z vášho účtu bude odpísaná ihneď po tom, ako dáte pokyn spoločnosti Sofort GmbH.

PayPal

Platba sa uskutočňuje priamo prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal. Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na službu PayPal, kde musíte vykonať platbu prostredníctvom svojho účtu. Vykonanie platby a odpísanie prostriedkov z vášho účtu sa uskutoční bezprostredne po tom, ako dostanete pokyn od spoločnosti PayPal, aby tak urobila.

GiroPay

Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na službu GiroPay. Musíte zadať kód banky a služba určí vašu banku. Ak vaša banka nepodporuje GiroPay, budete musieť použiť iný platobný prostriedok. V opačnom prípade budete požiadaní o prístup do internetového bankovníctva.

Kreditná karta

Vaša kreditná karta bude zaťažená pri odoslaní objednaného tovaru

Bankový prevod

Žiadame vás, aby ste sumu faktúry previedli na náš bankový účet do 7 dní od výzvy na úhradu.

iDEAL

pozri spôsob platby "Giropay"

Bancontact

Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na platformu Bancontact, kde môžete zadať údaje o svojej karte. Určíte, ktorá prepojená karta sa má použiť na platbu, a zadáte príslušný PIN kód. K dispozícii je aj platba prostredníctvom aplikácie.

eps

Pozri spôsob platby "SOFORT Überweisung".

ING Home`Pay

Tento spôsob platby je k dispozícii, ak máte účet v ING Home'Bank alebo ING Business'Bank. Prihlásite sa do svojho účtu ING a potvrdíte platbu.

§5 Záruka, ručenie, ceny

(1) Spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH zaručuje, že dodané výrobky sú bez závad po dobu dvoch rokov od dodania výrobku spotrebiteľovi. Nároky na záruku má len priamy zákazník a sú neprenosné.

(2) Vady sa odstraňujú bezplatne v primeranej lehote podľa rozhodnutia zákazníka opravou alebo náhradnou dodávkou. V prípade náhradnej dodávky je zákazník povinný vrátiť chybnú vec.

(3) Ak spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH neodstráni vadu v primeranej lehote stanovenej zákazníkom, alebo ak spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH nemôže vadu odstrániť v primeranej lehote, alebo ak sa odstránenie vady nepodarí ani po druhom pokuse, má zákazník právo na zníženie kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

(4) Škody, ktoré vznikli na základe nevhodného alebo zmluvne rozporného správania spotrebiteľa, neoprávňujú na uplatnenie nároku voči spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH.

(5) S výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti - s výnimkou fyzickej škody - sme zodpovední za zmluvné a mimozmluvné porušenie povinností len v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorými je ohrozené dosiahnutie účelu zmluvy. Vylúčené sú pohľadávky, ktoré vznikli ešte pred uzavretím zmluvy.

(6) Pokiaľ nejde o porušenie podstatných zmluvných povinností, naša zodpovednosť za škodu je vylúčená v prípade ľahkej a jednoduchej-hrubej nedbanlivosti. Najmä nezodpovedáme za škody, ktoré nevznikli na predmete dodávky.

(7) Za nároky vyplývajúce z fyzickej škody ručíme len v prípade jednoduchej-hrubej nedbanlivosti a hrubej nedbanlivosti. Spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH nepreberá zodpovednosť za fyzické a iné škody, ktoré vznikli v dôsledku ľahkého, jednoducho-hrubého, hrubo nedbalého a zneužívajúceho používania dodaného tovaru. Zákazník sa objednávkou výrobkov spoločnosti PROCTYCLEAN® GmbH zaväzuje, že si prečíta dodanú brožúru o výrobku a všeobecné a lekárske odkazy v nej obsiahnuté a bude sa nimi riadiť pri aplikácii.

(8) Informácie a ilustrácie v internetovom obchode týkajúce sa cenníkov a iných informácií o cenách majú výlučne informatívny charakter a nepredstavujú žiadne záruky. Ilustrácie výrobkov sú čiastočne vzorové a môžu sa líšiť od objednaných/dodaných výrobkov. Všetky ceny sú uvedené v hrubej výške a zahŕňajú príslušnú zákonnú daň z pridanej hodnoty. Cena je záväzná v čase prijatia objednávky.

(9) Alternatívne riešenie sporov podľa článku 14 ods. 1 nariadenia o RSO: Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS), ktorú nájdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sme ochotní zúčastniť sa mimosúdneho riešenia sporov.

§6 Podmienky dodania, vyrovnanie, výhrada vlastníctva

(1) Spravidla sa snažíme o kompletnú dodávku pre našich zákazníkov. Ak to pre nás nie je možné, sú prípustné čiastkové dodávky, pokiaľ nie sú pre zákazníka neprimerané. Zákazníkovi v dôsledku toho nevzniknú žiadne dodatočné náklady na poštovné a balné.

(2) Zákazník má právo na vyrovnanie len vtedy, ak boli jeho protipohľadávky právoplatne stanovené alebo nami výslovne písomne uznané, alebo ak ich nespochybňujeme. Zákazník je oprávnený uplatniť právo na zadržanie len vtedy, ak sa jeho protipohľadávka zakladá na tom istom zmluvnom vzťahu.

(3) Dodaný tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia našich pohľadávok. Riziko zničenia alebo straty tovaru počas prepravy prechádza na spotrebiteľa v okamihu doručenia.

(4) Tovar bude odoslaný po zaplatení (podľa § 4) v rámci celej Európy približne do 7 dní. Pri dodávkach do tretích krajín je potrebné počítať s dlhším časom dodania.

(5) Ak bez nášho zavinenia nie je možné dodať výrobok z dôvodu vyššej moci alebo výrobných ťažkostí a objednané výrobky nie je možné obstarať za primeraných podmienok, sme zbavení povinnosti dodať výrobok. Zákazník bude o tejto skutočnosti okamžite informovaný a všetky platby, ktoré zaplatil, mu budú bezodkladne vrátené.

§7 Právo na odvolanie

(1) Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali tovar.

(2) Ak chcete uplatniť svoje právo na odvolanie, musíte nám zaslaťna

PROCTYCLEAN® GmbH Kaiserstrasse 89

1070 Viedeň, Rakúsko, telefónne číslo: +43 152 261 71, e-mail: office@proctyclean.net

prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

(3) Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(4) Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste tovar dostali. Na toto splatenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto splatenie nebudeme účtovať poplatky.

(5) Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

(6) Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak tovar odošlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

(7) Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

(8) Stratu hodnoty tovaru budete musieť uhradiť len v prípade, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

§8 Predčasné uplynutie práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade dodania tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená alebo poškodená.

§9 Doručenie

Doručenie sa uskutoční do určeného bydliska zákazníka alebo na inú dodaciu adresu určenú zákazníkom. Je dohodnuté, že osoba nájdená na uvedenej adrese doručenia je oprávnená prevziať zásielku. Úspešné doručenie sa potvrdzuje podpisom.

§10 Platba

Kúpna cena je splatná v plnej výške bez ďalších zrážok pred dodaním tovaru spôsobom uvedeným v § 4.

§11 Všeobecné informácie

Obsah na našej webovej stránke slúži len na všeobecné informačné účely. Nič, čo je obsiahnuté na našej webovej stránke, nepredstavuje ani nemá predstavovať radu, názor alebo usmernenie akéhokoľvek druhu. Nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a neposkytujeme lekárske poradenstvo ani liečbu. Odkazy na "liečbu" a "terapiu" alebo podobné výrazy na našich webových stránkach a inde sa nevzťahujú na lekársku liečbu-alebo terapiu. Informácie uvedené na našej webovej stránke nie sú určené na diagnostikovanie zdravotných problémov ani na nahradenie odbornej lekárskej starostlivosti. Ak máte zdravotné problémy, odporúčame vám, aby ste sa vždy poradili s kvalifikovaným lekárom.

§ 12 Miesto súdnej príslušnosti a záverečné ustanovenia

V prípade vzájomných obchodných transakcií je dohodnutá výlučná právomoc Obchodného súdu vo Viedni. V opačnom prípade je miestom príslušnosti sídlo spotrebiteľa.

Ak sú jednotlivé časti týchto Všeobecných obchodných podmienok úplne alebo čiastočne neplatné, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti. Namiesto neplatných častí sa použije ustanovenie, ktoré by si strany pravdepodobne dohodli, keby si boli vedomé neplatnosti danej časti. Z viacerých možných výkladov sa v prípade pochybností použije ten, ktorý sa najviac približuje hospodárskemu účelu neplatného oddielu. To isté platí aj v prípade, ak by záväzné časti tejto dohody obsahovali neúmyselnú medzeru, ktorá je v rozpore so systémom.

Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a zmlúv v nej uvedených prechádzajú bez obmedzenia na individuálnych a univerzálnych právnych nástupcov s povinnosťou prechodu na všetkých ďalších právnych nástupcov. Všetky zmluvné strany zmluvne zabezpečia, aby bol prenos týchto povinností zaručený.

Zmeny a doplnenia Všeobecných obchodných podmienok, ako aj zmlúv, ktoré sa majú ešte uzavrieť, si vyžadujú aspoň jednoduchú písomnú formu, aby boli vzájomne záväzné a právne účinné.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany sú zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu zmluvy, pokiaľ právne predpisy neukladajú povinnosť zverejnenia."

Spoločnosť PROCTYCLEAN® GmbH si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky v súlade s týmto ustanovením. Ak dôjde k zmenám, zmenené Všeobecné obchodné podmienky budú zverejnené na našej webovej stránke a dátum "poslednej aktualizácie" bude aktualizovaný na začiatku Všeobecných obchodných podmienok. Zákazníci budú o zmenách v tomto formulári vždy včas informovaní.